تقدیم به کسانی که می خواهند والدین خوبی باشند

 • کودکی خیلی دروغ میگه؟ زیرا خیلی بهش گیر میدی.
 • کودکت اعتماد بنفس نداره؟  زیرا تشویقش نمی کنی.
 • کودکت کم حرفه؟  زیرا باهاش حرف نمی زنی.
 • کودکت دزدی میکنه؟  زیرا بذل و بخشش را بهش نمی آموزی .
 • کودکت ترسوست؟ زیرا همیشه طرفداریشو می کنی.
 • کودکت به دیگران احترام نمیذاره؟  زیرا صدات رو واسش پایین نمی آری.
 • کودکت همیشه عصبیه؟  زیرا ازش تعریف نمی کنی؟
 • کودکت بخیله؟  زیرا باهاش همکاری نمی کنی.
 • کودکت به دیگران پرخاش میکنه؟  زیرا تو خشن و سخت گیری.
 • کودکت ضعیفه؟  زیرا همیشه تهدیدش میکنی.
 • کودکت داد و فریاد می کنه؟  زیرا بهش اهمیت نمی دی.
 • کودکت ناراحتت میکنه؟  زیرا بغلش نمی کنی و نمی بوسی.
 • کودکت ازت فرمان نمی بره؟  زیرا دستوراتت بیش از حده.
 • کودکت گوشه گیره ؟  زیرا همیشه مشغول کارهای خودتی.                                                                                                                          
 • نمود این رفتارها در بزرگسالی بسیار خطرناک و غیر قابل درمانند.              
/ 0 نظر / 4 بازدید