اولین شورای دبیران در بیستم مهر ماه 93

جهت نیاز سنجی علمی دانش آموزان

برگزار گردید.