جهت ثبت نام مدارک لازم تهیه و فرم های

ارائه شده میبایست تکمیل گردد

 

 


1- کپی و اصل شناسنامه نواموز یا دانش آموز

2- کپی  واصل شناسنامه و کارت ملی والدین

3- اصل کارت واکسن (کارت بهداشتی ) جهت نوآموزان پیش دبستانی

4- عکس 4*3 بتعداد 3 قطعه

5-  پر نمودن فرم های مورد نیاز ثبت نام ( در محل ثبت نام)

6- قبض واریزی پس از دریافت مدارک از سوی مرکز آموزشی

7 - حضور نواموز  و یکی از والدین در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

8- کارنامه سال قبل دانش آموزان مقطع ابتدایی

9- کارت صحت سلامت جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی